Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY

Všeobecná pravidla
1.  Vstup do sportovní haly je povolen pouze s platnou rezervací a se souhlasem správce tenisové haly.
2.  Uživatelem haly může být jednotlivec nebo skupina, dle domluvených podmínek.
3. Tento provozní řád nahrazuje smlouvu mezi provozovatelem a uživatelem haly. Zaplacením příslušného poplatku          je považován za akceptovaný oběma stranami.
4.  Provozní řád je závazný pro všechny uživatele.

Provoz haly
1.  Denní provozní doba je pondělí – neděle od 8:00 hod. do 23:00 hod.
2. Uživatelé mohou vstupovat do haly, až po prezentaci na recepci, kterou jsou povinni provést nejméně pět minut před začátkem rezervované hodiny, jinak je recepce oprávněna obsadit místo jinými zájemci. Zrušit rezervaci lze min. 24 hodin před sjednanou dobou.
3.  Uživatelé jsou povinni předem zaplatit poplatek za pronájem dle platného ceníku nebo dle domluvy.
4.  Uživatelé haly jsou dále vždy povinni řídit se pokyny správce či obsluhy, dodržovat platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti, dbát na bezpečnost ostatních.

Podmínky užívání HALY
1.  Ve vstupní chodbě jsou uživatelé povinni se přezout do sportovní obuvi u botníkové lavičky a uložit svoji obuv do    přihrádky botníku. Svrchní oblečení se odkládá na věšáky v šatně.
2.  Do vlastní haly mohou uživatelé vstoupit pouze v čisté sportovní obuvi, která je určena pro umělé povrchy GREEN SET apod. V případě pochybností rozhodne o vhodnosti obuvi recepce nebo správce haly a vyhrazuje si právo nevpustit uživatele do haly.
3.  Pokud uživatel nevhodnou obuví poškodí povrch v hale, bude poškození opraveno na jeho náklady. Minimální  částka náhrady je 1 000,- Kč.
4.  Do prostoru kurtů se vstupuje označeným vchodem, pouze v čisté sportovní obuvi, v domácí obuvi nebo bosí.
5.  Návštěvníci jsou povinni pohybovat se v hale tak, aby v žádném případě nepoškodili hrací povrch, stěny, sportovní či technické vybavení, konstrukční prvky.
6.  Ovládání osvětlení v hale se nachází u vstupních dveří, zapnutá světla jsou pouze nad tenisovými kurty, kde se hraje.
7.  Je zakázáno manipulovat s dalšími technologickými ovladači.
8.  Sociální zařízení je k dispozici ve vstupní chodbě.
9.  Všichni uživatelé dbají zásad slušného chování a udržují v celém areálu pořádek a čistotu. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob, dbají zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny.
10.  Při sportovní činnosti dodržují hráči pravidla příslušného sportu, fair-play a chovají se tak, aby nerušili ostatní sportovce.
11.  Nezletilí mají přístup do haly povolen jen za přítomnosti odpovědné osoby, která odpovídá za dodržování tohoto provozního řádu, a taktéž za případné škody těmito nezletilými způsobené.
12.  Majitel ani provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí uživatelů.
13.  Uživatelé jsou povinni po ukončení pronajaté doby zanechat pronajatou část haly i její zázemí čisté a uklizené.
14.  Uživatelé jsou povinni ihned nahlásit na recepci veškeré závady v hale či v šatnách a sociálním zařízení sportoviště či překážky bránící v užívání sportoviště. Tato ohlašovací povinnost se vztahuje také na závady vzniklé v průběhu užívání haly.
15.  Užívání haly je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz, způsobený porušením tohoto provozního řádu. Úrazy hlásí uživatelé správci haly nebo recepci, kde se provede zápis do knihy úrazů a v případě potřeby se přivolá lékař. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárnička je k dispozici na recepci.

Podmínky návštěvy SKYBOXU
1.  Skybox je prostor nad hrací plochou určený pro sledování dění v hale, občerstvení, odpočinek při aktivitách v hale.
2.  Do Skyboxu se vstupuje vnitřním schodištěm, je povolena řádně očištěná venkovní obuv.
3.  Na balkóně Skyboxu je nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní pravidla, v žádném případě se nenaklánět přes zábradlí nebo jakkoliv zatěžovat skleněné zábradlí.
4.  K sezení jsou vyhrazeny stolky s židlemi, které není dovoleno přemísťovat.
5.  V barové části je možnost občerstvení, návštěvníci se mohou obsloužit u kávovaru dle přiloženého manuálu. Žádáme všechny o udržování pořádku a čistoty, odpadky patří do koše.
6.  Ve Skyboxu je zakázáno manipulovat s technologickými ovladači.
7.  Sociální zařízení je k dispozici v přízemí vstupní chodby.

Ve všech prostorách haly je přísně zakázáno
kouření a manipulace s otevřeným ohněm! V případě požáru okamžitě opusťte prostor haly a její bezprostřední okolí a ihned informujte správce.

vstupovat v obuvi poškozující sportovní povrch GREEN SET

používat sportovní zařízení jinak, než určují sportovní či společenská pravidla

vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky 

házet předměty jakéhokoli druhu na plochu či do prostor pro návštěvníky, odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

užívat potraviny (i žvýkačky), které by mohly poškodit herní povrch

provádět úpravy nebo ničit zařízení

vstupovat osobám podnapilým či pod vlivem psychotropních látek, osobám nemocným nakažlivou chorobou a osobám nepřístojně se chovajícím – takové osoby mohou být pracovníky správy vykázány z areálu

zajíždět na kolech, na jednostopých vozidlech či automobilech nebo používat jakoukoli manipulační techniku bez souhlasu správce 

zasahovat do elektroinstalace haly nebo jakkoliv manipulovat s prostorovými termostaty a ovladači technologií (vyjma osvětlení)

vodit nebo nosit jakákoli zvířata

používat a odpalovat pyrotechniku

Nedodržování ustanovení provozního řádu
1.  Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je provozovatel tenisové haly oprávněn jej vykázat. Pokud přes upozornění správce na nevhodné chování odmítá uživatel změnit své chování nebo odmítá opustit halu, je správce oprávněn přivolat policii.
2.  Správce má právo nevpustit do haly uživatele, kteří v minulosti již porušovali provozní řád.
3.  Pokud uživatel jakkoliv poškodí halu či její vybavení má majitel právo vymáhat náhradu vzniklé škody dle rozsahu poškození. Uživatel je povinen vzniklou škodu uhradit.

 

 

Provozní doba areálu

Letní měsíce – dle denního světla, nejdříve však od 7.00 hod. a nejpozději do 21.00 hod.
Zimní měsíce – provoz v hale od 7.00 hod. do 23.00 hod.

Způsob rezervace:

Rezervovat tenisový kurt je možné po 30 minutách hrací doby prostřednictvím on-line rezervace, minimálně na 1 hodinu a maximálně na 2 hodiny, nebo telefonicky na č. 603 726 477 či osobně v recepci. To platí zejména pro delší hrací dobu. Používání kurtů je dovoleno pouze v provozní době, a to po uhrazení poplatku dle schváleného ceníku. Herní poplatek je hráč povinen zaplatit na recepci před vstupem do prostoru tenisových kurtů.

Herní doba na tenisových kurtech se počítá včetně úpravy kurtu. Hrací dobu lze prodloužit i během hry po dohodě s recepcí.

Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci na tenisový kurt, ke hře ve stanovenou dobu, je kurt po uplynutí 10 minut považován za volný pro další zájemce. V případě opakovaných neobsazení dvorce nebude hráči umožněna on-line rezervace, ale pouze osobní rezervace na recepci s tím, že hráč musí mít předplacený kredit.

Povinnosti návštěvníka

Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců areálu.

Dále je povinen

 • dodržovat stanovenou hrací dobu, která zahrnuje čas na přípravu a úklid kurtu
 • hradit hrací poplatky před zahájením hry, každá další započatá půlhodina se platí dle platného ceníku
 • zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát na bezpečnost vlastní i ostatních osob v areálu. Přivede-li si dospělý do areálu dítě mladší 15 let, ručí za jeho bezpečnost
 • šetřit zařízení areálu a uhradit případné škody a ztráty, které prokazatelně způsobil na zařízení areálu či na majetku ostatních osob. V případě znečištění kurtu nebo areálu odpadky může být návštěvníkovi oprávněnou osobou provozovatele udělena pokuta ve výši 1000 Kč
 • vstupovat na kurty pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí
 • během hry je hráč povinen dodržovat ústrojovou kázeň – sportovní tenisové oblečení musí mít po celou dobu hry
 • v případě potřeby tenisový kurt před započetím hry postříkat. Po ukončení hry uklidit tenisový kurt: urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou a očistit čáry koštětem
 • síťovačku a ostatní náčiní věšet na háčky k tomu určené, nikoliv na plot!
 • odevzdat předměty nalezené v prostorách areálu na recepci, kde bude proveden zápis do provozní knihy
 • dodržovat veškeré zásady hygieny a čistoty v prostorách šaten a toalet

Je přísně zakázáno

 • chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
 • rušit klid ostatních návštěvníků
 • znečišťovat prostory odhazováním odpadků apod.
 • nechat v areálu volně pobíhat psy nebo jiná zvířata
 • kouřit v celém areálu s výjimkou vyhrazených míst před recepcí
 • vstupovat do šaten, restaurace a klubu ve znečištěné obuvi

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v prostorách areálu.
Neodpovídá za zrušení rezervace při nemožnosti využití kurtů z povětrnostních důvodů.

Odpovědná osoba provozovatele je oprávněna vykázat z areálu návštěvníka, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů pracovníků areálu. Neopustí-li návštěvník v takových případech tenisový areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zákrok Policii ČR.

Trenéři

Poskytovat individuální tréninkové lekce jsou oprávněni pouze smluvní trenéři TCVŠ.