Informace o ochraně osobních údajů členů spolku

Tenisový klub Vysoké školy Praha z.s.,

se sídlem Praha 5 – Košíře, Nad Hliníkem 1202/2, PSČ 150 00,

IČO: 005 65 784,

zaps. ve SR vedeném MS v Praze v oddílu L, vložka 222,

Telefonní kontakt: +420 603 726 477

Email: info@vistatenis.cz

dále jen (“spolek“)

_____________________________________________________________________________________________

Spolek, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které provádí, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů spolkem.

Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Shromažďované údaje

Spolek zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště/sídla
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • číslo účtu
 • věk (pokud se jedná o hráče tenisové akademie)

Účel zpracování

Spolek zpracovává osobní údaje klientů/zákazníků pro účely poskytování služeb, správu permanentek a přijímání plateb klientů/zákazníků za služby. Spolek je dále povinen vést účetnictví, v jehož rámci budou osobní údajů v nutné míře zpracovávány.

Spolek konečně zpracovává osobní údaje klientů k ochraně svých oprávněných zájmů, zejména k ochraně majetku, a to formou kamerových záznamů z kamer umístěných v prostorách spolku.

Tituly pro zpracování

Spolek zpracovává osobní údaje z titulu plnění smlouvy (poskytování služeb, přijímání plateb), zákonné povinnosti (účetnictví, případně daňové evidence) a oprávněného zájmu spolku (ochrana práv spolku).

Zpracování se souhlasem

Klient může při objednání služeb udělit souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely:

 • zasílání obchodních sdělení/newsletterů/magazínů klientovi
 • zasílání pozvánek na propagační akce pořádané spolkem
 • zasílání směrnic, předpisů nebo pokynůů k platbě

Odběr služeb není podmíněn tímto souhlasem a klient může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše zmíněných osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se službami, newsletterů/magazínů, pozvánek na propagační akce ad shora kdykoli odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na: info@vistatenis.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. Tímto odvoláním není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

PŘIJETÍM TÉTO INFORMACE KLIENT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM NEUDĚLUJE. SOUHLAS JE MOŽNÉ UDĚLIT NA SAMOSTATNÉM FORMULÁŘI. TOTO SDĚLENÍ JE ČISTĚ INFORMAČNÍ.

Forma a délka zpracování

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění poskytnutí služeb, účetní povinnosti a další ) jsou  uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let.

Zpracovatelé

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů vedle spolku a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

 • Externí účetní
 • IT technik

Kamerový systém je provozován podle požadavků nařízení o zpracování osobních údajů.

Poučení o právech

Klienti mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

1. Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje klienta spolkem shromažďovány a zpracovávány.

2. Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od spolku, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje klienta zpracovávány.

3. Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby spolek opravil bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se klienta týkají.

4. Právo na výmaz (být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo klienta, aby spolek bez zbytečného odkladu na požádání klienta vymazal osobní údaje klienta za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

5. Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 18 nařízení.

6. Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo klienta získat své osobní údaje, které poskytl spolku, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 21 nařízení.

Zjistí-li nebo domnívá-li se klienta, že spolek zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou soukromého života klienta, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po spolku vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

Klient má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

Právo klienta na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

V Praze dne 25.5.2018

Tenisový klub Vysoké školy Praha z.s.